www.České-Budějovice.cz

Už nemůžeme říci, že jsme to nemohli vědět

Út01182022

Last update11:39:24

Radní Moravec se ostře opřel do organizace Islám v ČR nechceme.

  • PDF

Radní z HOPB Ing. Ivo Moravec se dnes ostře vyjádřil ZDE proti ohlášené demonstraci skupiny Islám v ČR nechceme v Českých Budějovicích, která proběhne tuto sobotu. V Českých Budějovicích je skupina IVČRN velmi silná, především díky spoluzakladatelům Doc. Mgr. Martinovi Konvičkovi PhD., Ing. Jiřímu Bartákovi a bývalé muslimce Pavlíně Bitarové. Na druhou stranu je v Českých Budějovicích poměrně silně zastoupena i pseudohumanistická scéna podporující svobodu vyznání bez ohledu na důsledky dané víry. Podle radního Moravce "složité věci nelze zjednodušovat, ani účelově převracet. Islám nerovná se terorismus".

Radnímu Moravcovi, jen pro osvětlení problematiky, proti čemu IVČRN bojuje, předkládám krátký výňatek z knihy Dr. Billa Warnera, jednoho z nejlepších světových odborníků na problematiku islámu. Kniha se jmenuje "PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY" (pro ty z vás, kteří mají o islámu jen malé povědomí, připomenu, že islám je společenským systémem zahrnujícím podrobný politický systém, náboženství a právní řád – šaríu. Islámské právo šaría nelze od islámu oddělit).

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY, Dr. Bill Warner, strana 7 a 8:

"V souladu s právem šaría:

neexistuje svoboda vyznání

neexistuje svoboda slova

neexistuje svoboda myšlení

neexistuje svoboda uměleckého projevu

neexistuje svoboda tisku

neexistuje rovnost mezi lidmi – nemuslim, káfir, není nikdy roven muslimovi

 

neexistuje jednotná ochrana pro všechny lidi – spravedlnost je dvojí, jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy

neexistují rovnocenná práva pro ženy

ženy mohou být fyzicky trestány

nemuslimové nemají právo nosit zbraně

neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi

ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, džáhilíje, proto musí být podřízen právu šaría

židé a křesťané jsou dhimmí – třetiřadí občané

všechny vlády musí následovat právo šaría

na rozdíl od obecného práva, šaría není výkladová, ani nesmí být měněna

neexistuje zde zlaté pravidlo chování (tj. čiň ostatním, co chceš, aby oni činili tobě)."

 

strana 16 - 21

"BITÍ MANŽELKY

Ušlechtilý pohled islámu na ženy je uveden v jednom z veršů koránu:

Korán 4:34 Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Alláh dal přednost jedněm z vás před druhými, a proto, že muži dávají z majetků svých (ženám). A ctnostné ženy jsou pokorně oddány a střeží skryté kvůli tomu, co Alláh nařídil střežit. A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je! Jestliže vás jsou však poslušny, nevyhledávejte proti nim důvody! A Alláh věru je vznešený, veliký.

 

ZACHÁZENÍ S NEPOSLUŠNOU ŽENOU

m10.12 Když si manžel povšimne náznaků neposlušnosti své ženy, ať už ve slovech, kdy mu chladně odpoví, přičemž vždy odpovídala zdvořile, nebo když ji muž požádá, aby s ním šla do postele, a žena oproti zažitému zvyku odmítne; nebo v chování, kdy si muž všimne averze vůči němu, když dříve byla laskavá a šťastná; upozorní ji, aniž by se jí vyhýbal nebo ji bil, protože žena může mít omluvu.

Varování může znít takto: „Obávej se hněvu Alláha, neboť mám právo tě vlastnit,“ nebo je možné vysvětlit, že neposlušnost ruší mužovu povinnost podporovat ji a dávat jí přednost před ostatními ženami, nebo lze ženě oznámit: „Tvá poslušnost je náboženskou povinností.“

Jestliže žena nadále vzdoruje, muž s ní přestane spát (nemá s ní sex) a odmítá s ní mluvit a může ji i uhodit, což znamená, že jí nesmí způsobit modřiny, polámat kosti, zranit ji, nebo způsobit, aby jí tekla krev. Je zakázáno ji udeřit do tváře. Muž smí ženu udeřit, je-li neposlušná jednou nebo vícekrát, ačkoli mírnější výklad říká, že ji nesmí udeřit, dokud se neposlušnost neopakuje.

Ishák 969 On (Mohamed) jim rovněž řekl, že muži mají právo nad svými ženami a ženy mají právo nad svými muži. Ženy se nesmí dopustit cizoložství nebo se vůči ostatním sexuálně projevovat. Pokud takto činí, budou umístěny do oddělené místnosti a  lehce zbity. Pokud se vyhýbají tomu, co je zakázáno, mají právo na jídlo a oblečení. Muži mohou některé věci zakazovat, neboť ženy jsou zajatkyně mužů a nedokáží se ovládat.

[Abú Dáwúd 11, 2142] Mohamed řekl: „Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu.“

[Buchárí 7,62,132] Prorok řekl: „Nikdo z vás by neměl bičovat svou ženu, neboť muž bičuje otroka a  zbývající část dne má s ženou pohlavní styk.“ Většina těchto lidí v pekle budou ženy.

 

POSTAVENÍ ŽEN

V právu šaría je neplnoprávné postavení ženy popsáno mnoha způsoby:

o22.1 Nezbytná kvalifikace být islámským soudcem je:

a) být svobodným občanem mužského pohlaví...

 

o4.9 Odškodné za smrt nebo zranění ženy je poloviční oproti tomu, jaké dostane muž.

 

[Buchárí 3,48,826] Mohamed se zeptal:„Nemá výpověď ženy, jakožto očitého svědka, poloviční váhu svědectví muže?“ Žena řekla:„Ano.“ Mohamed pokračoval:„Je to proto, že mysl ženy je méněcenná.“

 

l10.3 Muslimové rozdělují společný podíl tak, že muž dostane část, jakou dostanou dvě ženy.

Korán 4:11 A Alláh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer; atd.

 

Tento hadíth staví velbloudy, otroky a ženy za sobě rovné.

[Abú Dáwúd 11,2155] Mohamed řekl: Pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by říci: „Alláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval; uchyluji se k tobě před zlem, které je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval.“ Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říci to samé.

 

Ženy jsou podřadné mužům v inteligenci a náboženství.

[Buchárí 1,6,301] Během cesty na modlitbu, Mohamed prošel kolem skupiny žen a řekl: „Ženy, věnujte peníze charitě a nebožákům, protože jsem viděl, že většina lidí v pekle jsou ženy.“ Ženy se zeptaly: „Proč tomu tak je?“

Odpověděl: „Jste příliš sprosté a neprojevujete svým manželům žádnou vděčnost. Nikdy jsem se nesetkal s nikým, kdo by tak postrádal inteligenci, nebo byl tak neznalý svého náboženství jako ženy. Pozorný a inteligentní muž by mohl být mnohými z vás sveden na nesprávnou cestu.“

Ženy odvětily: „Co přesně nám chybí v inteligenci nebo víře?“

Mohamed řekl: „Není pravdou, že svědectví jednoho muže se rovná svědectví dvou žen?“

Poté, co ženy potvrdily, že má pravdu, Mohamed prohlásil: „To jen dokazuje, že ženy nemají dostatek inteligence. Není také pravdou, že se ženy nesmí během menstruačního cyklu modlit, ani držet půst?“

Ženy řekly, že v tomto má Mohamed také pravdu.

Poté Mohamed pravil: „To jen dokazuje, že ženy dostatečně neznají své náboženství.“

 

Svědectví ženy má poloviční váhu svědectví muže.

Korán 2:282 Vy, kteří věříte, dáváte-li úvěr dlužníkovi na lhůtu stanovenou, zapište to! Nechť písař to mezi vámi sepíše spravedlivě, nechť žádný písař neodmítne to napsat tak, jak jej tomu Alláh naučil, a nechť zapisuje, zatímco mu bude dlužník diktovat, a nechť bojí se Alláha, Pána svého, a nechť ničeho z  dluhu neubere! A  jestliže dlužník je choromyslný či slabý anebo nemůže sám diktovat, nechť diktuje jeho poručník, a to spravedlivě! A žádejte svědectví dvou svědků z mužů vašich, a nemáte-li dva muže, pak vezměte jednoho muže a dvě ženy z těch, které uznáte za vhodné svědkyně; aby, kdyby jedna z nich se zmýlila, druhá jí mohla připomenout atd.

 

POŠKOZENÍ ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ, ŽENSKÁ OBŘÍZKA

Je nešťastné, že se termín obřízka používá jak pro odstranění mužské předkožky, tak pro odstranění klitorisu ženy. Jedná se o dvě naprosto odlišné věci.

[Buchárí 7,72,779] Mohamed řekl: „Těchto pět zvyků je typickým znakem pradávných proroků – obřízka, odstranění pohlavního ochlupení, zastřihávání knírků nakrátko, stříhání nehtů a depilace podpaží.“

 

Tento hadíth se zmiňuje o  obřízce ženských genitálií. Předpokládá, že muži žena jsou obřezáni.

[Muslim 003,0684] ... Abú Músá poté řekl: „Za jakých okolností je koupel povinná?“ Áiša odpověděla: „Zeptal ses správného člověka. Mohamed řekl, že koupel je povinná tehdy, když je muž ve společnosti ženy a jejich obřezané genitálie se dotýkají.“

 

Obřízka je součástí práva šaría. Překlad do angličtiny s doplňující poznámkou je zavádějící:

e4.3 Obřízka je povinností pro muže i ženy. U muže se obřízka týká odstranění předkožky penisu a u žen zahrnuje odstranění předkožky klitorisu (nikoli klitorisu samotného, jak někteří mylně tvrdí).

Arabský originál ve skutečnosti říká:

e4.3 Obřízka je povinností (pro každého muže i  ženu), jedná se o uříznutí části kůže u žaludu mužského penisu, ale obřízka u ženy znamená odříznutí klitorisu (to se nazývá hufád).

Tento úmyslně špatný překlad znesnadňuje pochopení práva šaría. Tento podvod se nazývá takíja – forma „posvátného klamu“.

V textu o bitvě u Badru je zmínka o zvyku odstraňovat klitoris:

I564 Hamza řekl: „Pojď sem, syne ženské obřezávačky.“ Řekl to, protože matka muže byla Umm Anmar, ženská obřezávačka (žena, která prováděla dívkám obřízku) v Mekce. Poté ho Hamza udeřil a zabil.

 

o12.0 TREST ZA SMILNĚNÍ

o12.6 Pokud je trest ukamenování, musí být ukamenováni, bez ohledu na počasí nebo na to, zda jsou nemocní. Těhotná žena nesmí být ukamenována, dokud neporodí a dokud je dítě nutné kojit.

[Muslim 017, 4206]... Za Mohamedem přišla žena a řekla: „Posle Alláhův, dopustila jsem se cizoložství (atd.). Když ji přivedli, měla s sebou dítě zabalené v látce a pravila: „Zde je dítě, které jsem porodila.“ Mohamed odvětil: „Běž a dítě koj, dokud budeš mít mléko.“ Když žena přestala kojit, šla za ním s dítětem, které v ruce drželo kousek chleba.

Žena mu řekla: „Apoštole Alláhův, zde je chlapec, kterého jsem přestala kojit, a  teď běžně přijímá potravu.“ Svěřil dítě jednomu z  muslimů a  poté oznámil trest. Žena byla vhozena do  příkopu o hloubce její hrudi a Mohamed lidem nařídil, aby ji ukamenovali."

 

Radnímu Moravcovi knihu PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY věnuji, aby se poučil a víckráte nemátl veřejnost nesmysly o tom, že "islám nerovná se terorismus". Islám využívá terorismus jako cestu seberozšiřování (v nemuslimských společnostech) a k upevňování svých krutých pravidel ve společnostech muslimských. Samotné slovo "islám" v překladu znamená "podrobení se". Islám svobodu odmítá, popírá a bojuje proti ní. Bojovat proti takové ideologii je nejen odvážné, ale zároveň šlechetné. Pokud radní Moravec pejorativně odmítá stoupnout si proti tomuto zlu, já naopak organizátorům demonstrace děkuji. Děkuji za sebe, za své přátele, za naše děti a především za naše ženy.

 

Ladisav Vrabel

 

 

 

 

--

Ladislav Vrabel

Komentářů
M. 2015-03-13 00:41:42

Tak jsem si vygůglil toho Warnera. Fyzik, víc odkazů v češtině než angličtině a těch
několik anglických recenzí jeho knihu z odborného hlediska naprosto strhalo. Není nad to, když
se facebookoví odborníci na islám odvolávají na takové "autority". Ale pojízdnej
cirkus IvČR s vrchnim klaunem Konvičkou si každopádně publikum najde.
liba 2015-03-13 19:00:00

a ty jsi to cetl?lidi jako ty jsou pojizdnej cirkus s debilnima usmevama a neschopnosti rozlisit
realitu...
Aha
František Pokorný 2015-03-13 19:25:47

takže k islámu se smí vyjadřovat pouze "odborníci" typu Ostřanský a spol? To jsou
také nejspíš takový kteří knihu strhali,naštěstí existuje i na západě dost lidí
nezaslepených a neovlivněných propagandou multikulturních pitomců a neziskovek které
protlačují islám jakoby normální náboženství.
brevnovak 2015-03-14 00:44:24

bill warner je clovek, ktery ucit na univerzite kvantovou fyziku. ma phd jak z matematiky, tak z
fyziky. je to clovek, ktery ma brilantni logicke a analyticke mysleni. umi pracovat s fakty a davat
si je do souvislosti.
poslednich 10 let venoval extremni mnozstvi casu studiu islamu a jeho
historii.
myslis si, ze by se pri studiu religionistiky dovedel neco podstatneho o islamu, co
jeste nevi???
mam kamose, ktery vystudoval religionistiku a o islamu toho vim o dost vic nez on. ja
na rozdil od nej precetl cely koran a sunnu..
sdffsd
sdfsdfsdf 2015-03-14 12:50:07

zalez kokote
Ladislav Vrabel 2015-03-13 01:29:02

Jde o doktora matematiky, který se čtyřicet let věnuje studiu, přednášení a publikování o
islámu. Když se v ČR objevil v listopadu minulého roku, okamžitě po něm sáhla Česká
televize a udělala s ním dvaceti minutový rozhovor v pořadu Události, komentáře. Nejdříve
si vygůglete trochu víc, nulo beze jména, než se začnete navážet do člověka takového
formátu.
Ale jděte
www 2015-03-13 09:58:51

Nenavážejte se do autora, spíš řekněte, v čem nemá pravdu.... Podle prohlášení českých
umírněných muslimů by nám tady nejraději přesně takto vládli...
pro M
Martin Klindera 2015-03-13 10:33:15

M...co je M? Že by šéf (či šéfka) Bonda?
Idiocie vašeho příspěvku spočívá ve
zpochybňování autora, nikoli pravdivosti textu. Sami muslimové se chlubí tím, co je uvedeno,
jsou na to hrdí, jednají tak, případně se na to těší. Možná se i vy těšíte na úděl
třetiřadého, či čtvrtořadého občana...
Pravda
Khan 2015-03-13 10:56:41

Pravda o islámu je taková že muslimové co jsou ortodoxně věřící jsou nebezpečný pro sebe
a okolí na veřejnosti se chovají jako mírumilovní muslimové ale doma sami vykládají jak
terorizovat ne-muslimy a podmanit si jejich zemi neboli (džihád). To jak tvrdí že je islám
náboženství míru tak tomu skutečně věří ale už neřeknou že je to mír jen pro muslimy
neboť podle islámu ne-muslimové stejně půjdou podle islámu do pekla takže je povoleno je
zabýt a terorizovat.
Pro M
Tomas Jedno 2015-03-13 11:08:18

Osoba vystupujici pod jmenem M (ze by M jako muslim?) zjevne neumi pouzivat Google.

To, ze
dostanete vice veci cesky nez anglicky je z duvodu, ze jste v Cesku, a Google je az nechvalne
prosluly svym "upresnovanim vysledku podle daneho uzivatele".

Osobne dostanu na prvni
strance vysledky z pulky ceske (vztahujici se k navsteve Dr.Warnera v CR, kdy zde zalozil evropskou
pobocku sveho Centra pro Studium Politicekho Islamu), a zbytek v anglictine, kde se lze dozvedet, o
koho se jedna.

Ano, jedna se o fyzika, cili lze predpokladat, ze se jedna o vzdelaneho cloveka, co
je schopny na svet nahlizet tak, jak je, ne pres nejakou optiku multikulturalismu. Islamu se venuje
is mnoho let (intenzivne zacal po utocich z 11.zari), a jeho prace spociva v analyze oficialnich
islamskych textu, ne na nejakych fabrikacich (uvedene citace v tomto clanku jsou citacemi z svatych
islamskych textu).

A zajimalo by mne, kdo to tak strhal. Na Amazon.com ma kniha 4.5/5 hvezd, na
GoodRead.com 4.2/5
Al Razi 2015-03-13 11:55:04

Jsem ex-muslim
Islám nenávidím z mnoho důvodů ale hlavně proto že islám uctívá člověka
co byl pedofil a vraždící maniak. korán je kniha od pedofilů kteří byli negramotní a napsali
desítky chyb jak historické , matematické ale i vědecké. Každý věřící muslim je slepý
když nevidí všechny tyto chyby. Pokud skutečně je bůh tak islám je Satanovo náboženství .
Jsem křesťan
Jaroslav novák 2015-03-14 10:48:44

Islám uctívá to nejhorší, co zvrácený člověk kdy vymyslel... JE TO RYZE SATANSKÝ KULT
SMRTI ZMARU.
POKUD SE RADNÍ MORAVEC ZASTÁVÁ ISLÁMU...
Jaroslav novák 2015-03-14 10:55:34

Porušuje tím Ústavu Česká republiky, Listinu práv a svobod a Trestní zákoník § 403-§404
podporou hnutí směřujícímu k likvidaci demokracie a lidských svobod!

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/trestni-zakonik/cast2h13d1.aspx
Ochrana občana
České republiky před projevy islámské organizace ve smyslu §403-§404 má přednost před
"svobodou vyznání" zaručenou ústavou a s islámem musí být po právní stránce
zacházeno jako s každou jinou totalitní ideologií. S komunismem i nacismem se Evropa
vypořádala až po stamilionech mrtvých. Budeme to opakovat i u islámu ? Podávejte na něho
trestní oznámení !
M. 2015-03-14 16:20:13

LOL, Jarouš je dokonce právní expert. Já se fakt bavim. Kluci, vy v tom vašem cirkusu
soutěžíte o čestný titul "Největší debil". Hlavně nezapomínejte podávat trestní
oznámení, vy ukázkoví demokrati!
M.
Al Razi 2015-03-14 21:24:52

M. Debil jsi tady jenom ty islám je ryzí zlo . Byl jsem muslimem 32 let než jsem si podrobně
přečetl Hadísu a historii Mohameda. Islám učí jen nenávist vzor pro muslimy je Mohamed který
byl pedofil co si vzal 6 letou holčičku zotročoval nevinné vesnice vedl válku proti všem co
nechtěly následovat jeho zvrácenou víru. Podle islámu se žít nedá jinak bys byl pedofil a
vrah.Mnoho ex-muslimů předstírat že odešli od této víry ze strach o svůj život a život
své rodiny. M. jestli si myslíš že znáš islám tak si jenom naivní hlupák.
M. 2015-03-14 22:14:56

Mně je islám uplně u prdele (nebyl jsem muslim ani minutu), já se bavim fanatickejma fanouškama
Konvičky.
M. 2015-03-14 22:18:15

A kdyby sis nepřečet o historii Mohameda, tak bys byl muslim do teď? To přece podle
konvičkovců nejde, abys byl muslim a zároveň podrobně neznal život Mohameda, ne? Jsem z toho
jakýsi zmatený.
M.
Al Razi 2015-03-15 11:53:24

M. Za prví já nejsem fanoušek nějakého Konvičky ani nevím kdo to je . Za druhé Mohamed když
mu bylo 50 let si skutečně vzal Aishu 6 letou holčičku to není výmysl ne-muslimů podívej se
klidně na oficiální stránky o islámu kde máš tuto informaci nebo se podívej kolik válek
Mohamed vedl většinou to bylo proti úplně nevinným lidem které bud zabyl nebo zotročil.
Hraješ si na znalce islámu takže bud si slepí muslim jako já do 32 let než jsem znal celou
pravdu nebo jsi člověk co se rád dívá je na televizi a žere všechny lži co tam tvrdí .
M.
Al Razi 2015-03-15 12:04:45

A ta tvoje věta že bych byl muslimem do teď kdybych znal podle tebe islám lépe
jen dokazuje že
ty nevíš o islámu vůbec nic. Nevíš ani že podle islámu bych
směl mlátit vlastní ženu za
neposlušnost atd to už je dobrý důvod od islám odejít
Nebo ten hlavní důvod že korán je
kniha plná chyb proto nemůže být od boha
pokud bůh není retardovaný.
M
Al Razi 2015-03-15 12:26:09

To tvrzení že muslimové znají historii a život Mohameda je lež muslimové jsou z
60 %
negramotní a neumí číst a ti co umí číst se učí většinou
korán jen Arabsky a pokud
tento jazyk moc dobře neznají tak nechápou většinu
s toho co káže imám . Jenom pár zemí
jako Turecko učí korán rodným jazykem
ale to právě způsobuje že mnoho muslimů konvertuje
když znají
pravou tvář islámu. Inteligentní člověk se sebedůvěrou co zná podrobně
islám
nemůže být muslimem co uznává korán jako slovo boží.
M
Al Razi 2015-03-15 12:31:40

To tvrzení že muslimové znají historii a život Mohameda je lež muslimové jsou z
60 %
negramotní a neumí číst a ti co umí číst se učí většinou
korán jen Arabsky a pokud
tento jazyk moc dobře neznají tak nechápou většinu
s toho co káže imám . Jenom pár zemí
jako Turecko učí korán rodným jazykem
ale to právě způsobuje že mnoho muslimů konvertuje
když znají
pravou tvář islámu. Inteligentní člověk se
sebedůvěrou co zná podrobně
islám

nemůže být muslimem co uznává korán jako slovo boží.
M. 2015-03-15 18:18:54

"A ta tvoje věta že bych byl muslimem do teď kdybych znal podle tebe islám lépe jen
dokazuje že
ty nevíš o islámu vůbec nic." Diskutovat s lidma, který nejsou schopný
porozumět psanýmu textu, je ztráta času.
M
Al Razi 2015-03-16 13:46:54

Chtěl jsem tím napsat že každý muslim co zjistí pravdu o
Mohamedovy tak koncertuje alespoň
ti normální .Většina lidí si myslí že muslimové konvertují v
malém množství ale opak je
ten že muslimové konvertují po milionech
za rok ale svojí konverzi
skrývají i před vlastní
rodinou . 99% muslimů nezná pravdu
o Mohamedovy většina je od rodičů a
imámů učena lži
jaký to byl lidumil , čestný člověk .atd když zjistí pravdu tak o
dejdou stejně jako já .

Proto jsem napsal že nevíš nic o Mohamedovy a islámu normální člověk musí považovat

Mohameda za člověka jako byl třeba Hitler
M. 2015-03-14 15:55:38

To jsem přesně čekal, že sem naběhne letka fantickejch zaslepenejch konvičkovců, který si
všichni podrobně po večerech pročítají korán a někteří dokonce bezpečně vědí, že nás
každej muslim chce "zabýt". Dokonce došlo i na Ostřanskýho, neziskovky,
"multikulturní pomatence" a uctívání pedofila. Kluci, nezklamali jste mě. Tyhle
žvásty se učíte na nějakém školení islamoklastů?

"But like many others looking to
profit off of their bigotry, his personal ignorance about the subject hasn't stopped him from
writing a book about Islam--which he penned under the name "Bill Warner" and sells at
speaking events. The book, Sharia Law for Non-Muslims, is a screed full of racist distortions and
half-truths about Islam that warns ominously." Číst to fakt nebudu, nejsem masochista (ukázka
mi bohatě stačila). Ale chápu, že pro sektu pomatenců je to povinná četba. Doufám, že jste
tomu americkýmu podnikateli přispěli do kasičky, aby díky blbcům jako vy mohl prožít
spokojenej život v luxusu a chodit s muslimama z Tennessee na golf.
Pro M
Jan 2015-03-14 21:37:29

Muslimáku podívej se do toho svého koránu který je plný chyb . Jo a každý muslim musí
podporovat pedofilii jinak by urážel svého pedofilního proroka takže se jdi ty pedofilní
uctívači někam zahrabat peklo na tebe už čeká :D
PS: Pedofilie není pro muslimy skutečně
urážka samy představitelé islámu podporují a trvají v muslimských zemí na pedofilii podle
Mohameda
M. 2015-03-14 22:11:06

Nemusim ztrácet čas s koránem, stačí se mi podívat na web IvČRN, tam je chyb ještě víc. A
když v tom pekle nebude žádnej fanoušek Konvičky, tak to nebude tak hrozný.
pro M
jan 2015-03-14 21:42:26

M. muslimáku podívej se do toho svého koránu který je plný chyb . Jo a každý muslim musí
podporovat pedofilii jinak by urážel svého pedofilního proroka takže se jdi ty pedofilní
uctívači někam zahrabat peklo na tebe už čeká :D
PS: Pedofilie není pro muslimy skutečně
urážka samy představitelé islámu podporují a trvají v muslimských zemí na pedofilii podle
Mohameda
M je troll
Jiri Dvorak 2015-03-14 20:22:23

Domnivam se, ze M je troll. Utoci jenom prostrednictvim argumentu "ad hominem" (tzn. na
osobu) a obecnymi urazlivymi prohlasenimi. Informani hodnota nula (s vyjimkou vypovedi o
schopnosti/ochoty autora vest smysluplny dialog). Anglicka kritika B. Warnera, kterou M uvadi, je
podobneho druhu. Tedy bez jakekoli informacni hodnoty.

Kdo cetl uvedenou knihu B. Warnera vi, ze
autor peclive uvadi pro kazde sve tvrzeni relevantni odkaz na originalni islamsky zdroj bez toho, ze
by pouzival argumentacnich klamu. Smysluplna diskuze by potom mela byt vedena ohledne pripadnych
nepresnosti, nejasnosti, nepravdivosti, ci nepodlozenosti danych tvrzeni B. Warnera.

Protoze
multi-kulti ideologie nema realnejsi zaklad, nez prani svych zastancu, nemohou tito zastanci
pouzivat vecne argumenty. Namisto toho se snazi nalepkovat kritiky svych bloznivych idei takovymi
terminy, ktere kritiky vykresli jako dusevne nemocne asocialy zasluhujici naproste spolecenske
vycleneni. Rozumneho argumentu se od nich vsak neni mozne dockat: zadny totiz nemaji. Hlavni usili
proto napreduji k tomu, aby zdiskreditovali jakymiloliv prostredky sve protivniky. V tom jsou dobri,
protoze se tomu intenzivne venuji.

Neocekavejme tedy, ze z osoby M (Multikulti? Mega?-Muslim?)
vypadne jakykoliv argument pro kvalitni a intelektualne ferovou diskuzi (tzn. vecna tvrzeni
vyvratitelna/podporitelna vecnymi argumenty, kde nejde o to, kdo vyhraje, ale vitezstvim je lepsi
poznani pravdy).

Zaver: pokud M nezmeni pristup k metode vedeni diskuze, potom je pro rozumneho
cloveka dialog s touto osobou cistou ztratou casu.
M. 2015-03-14 21:37:27

Já s váma diskutovat nechci, protože jakákoli "kvalitní a intelektuálně férová
diskuze" s fanatikama je ztráta času. Jediná cesta je vás zesměšňovat. Takže
nepoužívám "argumentační klam", jen si z vás dělam prdel (ach jo, jak vy islamoklasti
jste vztahovační a bez nadhledu).

A nejlepší je jak mi vytýkáte útoky ad hominem a celej ten
váš přechytralej příspěvek je útok ad hominem (jasně, všichni, kteří nesdílí svatou
anti-víru jsou multikulturalisti), kterym ještě potvrzujete svoji naprostou omezenost a
nevzdělanost (zjistěte si něco o multikulturalismu - tim nemyslim blogísková povídačky
Konvičky - , než se začnete veřejně ztrapňovat)

Ale abych byl končil pozitivně a
nezpůsobil vám nezahojitelné šrámy na duši, obdivuju svatý zápal, se kterým vy internetoví
bojovníci prosti islámu zaplavujete diskuzní fóra. Fakt obdivuhodný.
M
Standa 2015-03-14 22:11:08

Drahý pane M . Nehodlám zde nikoho obhajovat,ale věta, že "každý muslim nás chce
!!!!zabÝt!!!! hodně vypovídá o Vašem vzdělání. Vážně jste napsal zabít,ale s tvrdým Y.
Můžete to zachránit jen tvrzením, že jste to udělal úmyslně,aby jste zjistil, jestli si toho
vůbec někdo všimne. Hezký večer z Olomouce.
M. 2015-03-14 22:29:04

Vy jste fakt zoufalci. Proč jsem asi napsal "zabýt" v uvozovkách? Co? Pro chudý duchem,
protože jsem tu citoval nějakýho zoufalýho bojovníka proti islámu (pod přezdívkou
"Khan"), kterej ve svatém zápalu o vyvrácení mého pošťouchnutí napsal
"zabýt". Jansně, i odborník na korán nemusí zvládat učivo z 2.třídy ZŠ. Na druhou
stranu mě potěšilo, že někteří antiislamisti na tom s mateřským jazykem nejsou tak zle.
Jako fakt, jste dobrý (chtěl jsem napsat "dobrí", ale bojim se, že byste to nebral jako
vtip). Víc humoru, míň nenávisti!
M
Standa 2015-03-14 22:12:30

Vážně se Vám daří zesměšnit,ale pouze svou osobu
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.23 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."